O nás

V rokoch 2014 - 2018 si príslušníci rezortu obrany pripomínajú 100. výročie prvej svetovej vojny, vzniku a činnosti československých légií a vytvorenia Československej republiky. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a českým partnerom - Ministerstvom obrany ČR bolo v marci 2009 podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci pri realizácii "Projektu Légie 100" a dôstojnom pripomenutí si 100. výročia vzniku a pôsobenia československých légií v rokoch 1914 - 1920. Medzi významné formy realizácie "Projektu légie 100" a záverov Memoranda k dôstojnému si pripomenutiu jednej z najvýraznejších historických udalostí 20. storočia - prvej svetovej vojny a následne vzniku a bojovej cesty československých légií patrí pôsobenie spoločenských združení Klubov vojenskej histórie.


Vznik Jazdeckého pluku Sibírsky

V roku 2013 vznikol Klub vojenskej histórie - 2. jazdecký pluk  eskoslovenských légií, konkrétne 2. jazdeckého pluku SIBÍRSKY, ktorý vznikol 4. októbra 1918 v Jekaterinburgu (Rusko) s hlavnou úlohou posilnenia údernej sily čs. légií v Rusku a odhodlania naplniť myšlienky generála M. R. Štefánika k vzniku samostatného štátu.


Klub vojenskej histórie historicky nadväzuje, oživuje a rozvíja historické tradície československých légií v Rusku. Jeho hlavné poslanie spočíva nielen v symbolickej rovine, ale aj v úsilí, pokiaľ možno, čo najreálnejšie priblížiť výstroj, výzbroj a vybavenie príslušníkov 2. jazdeckého pluku SIBÍRSKY, a v naplňovaní ich odkazu pre Ozbrojené sily SR. Súčasne sa pripája k realizácii "Projektu légie 100" najmä pri zvyšovaní povedomia oboch národov a šírení vedomostí o zásluhách československých legionárov, ktorí významne prispeli k vzniku Československa.SIBÍRSKY, ktorý je členom Československej obce legionárskej Jednoty Valtice (ČR) a pôsobí v rámci Posádkového klubu Bratislava. Práve toto združenie rozvíja tradície.